ประชุมความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยง ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขป้องกันความเสี่ยงที่เกิดและอาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้จริงสู่การพัฒนางาน  เมื่อวันที่ 26 พ.ค.54 ที่ผ่านมา
การพัฒนาระบบคุณภาพ

การทำ LACT-AID ในหญิงหลังคลอดที่น้ำนมไหลน้อยตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสบเมย
                                                                                    ++รายละเอียด++
งานHA     เมื่อวันวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสบเมยและได้เยี่ยมชมกลุ่มงานต่างๆของฝ่ายการพยาบาลร่วมทั้งได้ให้คำปรึกษา แนะนำถึงแนวทางต่างๆในการพัฒนาระบบการบริการ ระบบงานให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับถึงการเปี่ยนแปลงในอนาคต ที่โรงพยาบาลจะต้องให้บริการผู้มารับบริการที่มีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ
ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานต่างๆ    เมื่อวันวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสบเมยและได้เยี่ยมชมกลุ่มงาน ผู้ป่วยฉุกเฉิน งานห้่องคลอด งานผู้ป่วยในและได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
  ข้อมูลทั่วไป
         
      กฎหมายที่พยาบาลควรรู้
    
        แบบประเมินคุณภาพ

 • แบบประเมินคุณภาพบริการงานห้องคลอด
 • แบบประเมินคุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอก
 • แบบประเมินคุณภาพบริการงานผู้ป่วยใน
 • แบบประเมินคุณภาพบริการงาน IC
 • แบบประเมินคุณภาพบริการงาน ER
 • แบบประเมินคุณภาพงาน counselling
 • แบบประเมินคุณภาพงาน OR-Anesthesia

   กลุ่มงานในฝ่ายการ
    พยาบาล

 • งานผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานผู้ป่วยใน
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานห้องคลอด
 • งานห้องผ่าตัด
 • งานสุขภาพจิต
 • งานคลีนิกความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
 • งานซัพพลาย
 • งานซักฟอก


    cup sopmoei

 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย
 • รพสต.บ้านผาผ่า
 • รพสต.บ้านห้วยม่วง
 • รพสต.บ้านเลโค๊ะ
 • รพสต.บ้านอุมโล๊ะ
 • รพสต.บ้านแม่สามแลบ
 • รพสต.บ้านกองแป
 • รพสต.บ้านกองก๋อย
 • รพสต.บ้านสบเมย
 • หน่วยควบคุมมาลาเรีย แม่สามแลบ
 • หน่วยควบคุมมาลาเรีย ผาผ่า